.

TRATEC, s.r.o. Vám ponúka:


v oblasti geológie projektovanie, realizovanie a vyhodnocovanie:

- ložiskového geologického prieskumu

- inžinierskogeologického prieskumu

- hydrogeologického prieskumu

- geologického prieskumu životného prostredia vrátane inžinierskej činnosti


v oblasti banskej činnosti (BČ) a činnosti vykonávanej banským spôsobom (ČVBS):

- projektovanie BČ a ČVBS (POPD, PVL, plány nakladania s ťažobným odpadom, banská prevádzková dokumentácia a pod.)

- činnosti súvisiace s povolením BČ a ČVBS napr. vyňatie pozemkov z PPF a LPF pre účely umiestnenia ťažby a súvisiacich činností, a iné, vrátane inžinierskej činnosti


v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA):

- spracovanie dokumentácie k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)

- zastupovanie navrhovateľa v procese posudzovania, spracovanie a riešenie súvisiacich činností v procese posudzovania (správy a štúdie potrebné pre proces posudzovania navrhovanej činnosti) vrátane inžinierskej činnosti


dopravné služby a zemné práce
.

KONTAKT

TRATEC, s.r.o.

Bratislavská 6465/10, 080 01 Prešov

Ing. Peter Varga, konateľ

Tel.: 0904 322 792, 0918 880 091

E-mail: tratecsro@gmail.com

© 2023 TRATEC, s.r.o.